BENEFITS WHEN USING LBA SECURITY SERVICE

22/06/2017

Trong thời gian sử dụng dịch vụ bảo vệ Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Lục Bảo An cam kết đem lại cho quý khách hàng một dịch vụ với nhiều lợi ích như:

While using the security service, Luc Bao An Security Service Co., Ltd undertakes to bring a benefit service to customers such as:

- Luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu tối đa của quý khách hàng.

- Always listen and meet maximum demand of customer.

- Giữ gìn an ninh của quý khách hàng 24/24

- Preserve the customer's security 24/24.

- Đảm bảo tuyệt đối các thông tin nội bộ cho quý khách

- Ensure absolutely all internal information for customer.

- Bảo vệ sẽ luôn là một đối tác tin cậy về đảm bảo an ninh trật tự cho quý khách hàng trong quá trình sản xuất kinh doanh

- Guard is always a reliable partner for ensuring the public security for customer in business process.

Đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh... của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thay vì quý khách tự tổ chức lực lượng bảo vệ, Quý khách sử dụng dịch vụ của LBA sẽ mang lại lợi ích sau.:

Especially, in the business manufacture activity of enterprise, organization, individual in replacement of security force by yourself, you should use LBA' service, it can bring following benefit:

- Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về tài sản của mình, khi xảy ra sự cố gây tổn thất tài sản mà nguyên nhân do nhân viên bảo vệ, công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thiệt hại cho quý khách hàng

- You can absolutely feel secure for your property, when happening trouble of losing your property caused by the guards, our company will be responsible for compensating all your damages.

- Chúng tôi có quan hệ ngoại giao tốt với chính quyền các mục tiêu, nơi có các mục tiêu bảo vệ, xây dựng phương án khẩn cấp, hỗ trợ, tăng cường các lực lượng khi cần thiết.

- We have had good diplomatic relation with targets' authorities where the security targets have been locating, to build urgent measures, to support, to strengthen our forces in necessary cases.

- Được sử dụng Logo, tên Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Lục Bảo An để tiếp thị và được quảng bá trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Quý công ty (lưu ý việc tiếp thị, quảng bá được thực hiện khi hợp đồng dịch vụ bảo vệ giữa hai bên còn hiệu lực và được sự đồng ý bằng văn bản của LBA)

- You can use Logo, name of Lục Bảo An Security Service Co., Ltd to do your marketing and advertisement in your company's business & production process (Please note that: Marketing, advertisement will be only implemented when the security service contract between two parties is valid and accepted by our written document).